Административни услуги на образователната институция

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Преместване на ученици
Приемане на ученици в VIII клас
Приемане на ученици, завършили I гимназиaлен етап
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на дубликат на документ
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и СПК
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професията и Свидетелства за валидиране на ПК
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация