Административни услуги на образователната институция

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Инфо 136 – детска градина-2-1
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Инфо 138 – приемане и преместване-1
Издаване на диплома за средно образование
Инфо 141 – диплома-1
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Инфо 143 – валидиране
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 153 – дубликати
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Инфо 156 – европейско прил дипл. СО
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.