ПГЕС стартира проект „Ученически и студентски практики”

На 11.12.2013 г. ПГЕС – гр. Търговище стартира участието си в проект „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) – Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд. На този етап практика в реална работна среда ще провеждат 9 ученици от 10 б клас, професия Електротехник, специалност Електроенергетика. Партнираща организация е „РЕМО-ГРУП” ЕООД, специализирана в ремонта и пренавиването на електромотори.

Цели на проекта:

• да се подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да се улесни прехода от образователните институции към работното място и се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да се увеличат стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да се стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.