Профил на купувача

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: : гр. Търговище -с. Черковна-с. Копрец- с. Преселец- с. Драгановец–гр. Търговище ”. Срок за предоставяне на оферти до 23.07.2021г. 12:00 часа (вкл.)
ПОКАНА за представяне на оферти за директно възлагане
Техническа спецификация
Разписание до/от училищата / Приложение №3 по чл.8 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПГЕС
Проект на договор

1) Приложение 1 – Декларация за лично състояние и критерии за подбор- prilozhenie_1
2) Приложение 2 – Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя –prilozhenie_2
3) Приложение 3 – Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя – prilozhenie_3
4) Приложение 4 – Декларация за съгласие от субекта на данните-prilozhenie_4
5) Приложение 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо-prilozhenie_5

Дата и час на отваряне на офертите: 26.07.2021г. в 10:00ч.
Място на отваряне на офертите: сградата на ПГЕС –Търговище.