ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Електрическата енергия е жизнено важна необходимост в съвременния живот. Много области на науката се развиват благодарение на използването на електричество.

Професията ЕЛЕКТРОТЕХНИК е широкообхватна. Тя дава на учениците познания за проектирането, изграждането и поддържането на мрежи ниско и високо напрежение, кабелни линии, силови и осветителни инсталации, подстанции и трафопостове. Изучават се предмети като: Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, Електрически централи и подстанции, Електроника, Електроенергетика, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират във всички фирми в системата на енергетиката, а също така и във фирми от други професионални области по дейностите, свързани със снабдяването и разпределението на електрическа енергия. Реализацията за града и региона може да се осъществи във фирмите: “E.ON”, “ЕМУ”, “EnerSys” и др.

Завършилите професията ЕЛЕКТРОТЕХНИК могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.