ГЕОДЕЗИСТ

Геодезията е свързана с измерването и картографирането на земната повърхност.

Интересът на фирмите към специалисти с професия ГЕОДЕЗИСТ е огромен. Учениците се подготвят да извършват дейности по изработване на кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и трасиране, регулационни планове, устройствени планове, оценки на земи и имоти и др. Обучението се осъществява със съвременни технологии: GPS приемници, дигитални нивелири, теодолит и др. Използва се специализиран софтуер.

Изучават се предмети като: Топографско чертане, Геодезия, Електронизация и компютъризация в геодезията, AutoCad в геодезията, Кадастър, Картография, Фотограметрия, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След завършване на средно образование нашите ученици могат да се реализират в геодезически, строителни и пътностроителни фирми, в технически служби към общините, в Агенция по кадастър, в картографски фирми.

Завършилите професията ГЕОДЕЗИСТ могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.