10 б

Ученически практики

На 06.03.2018 г. ПГЕС – гр. Търговище стартира участието си в Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд. На този етап практика в реална работна среда ще провеждат 7 ученици от 10 а клас, професия Електротехник, специалност Електроенергетика. Партнираща организация е „ЕЛ РЕМО” ЕООД,гр. Търговище специализирана в ремонта и пренавиването на електромотори.

Цели на проекта:

• да се подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да се улесни прехода от образователните институции към работното място и се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да се увеличат стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да се стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.