Подкрепа за успех

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През учебната 2019-2020 година в гимназията са сформирани следните ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ :
Български език и литература 12 клас – ръководител: г-н Мустафа Мустафов
Математика 10 клас – ръководител: г-жа Румяна Бухларска
Строителство 8 клас-ръководител Борислав Иванов
Електротехника 8 клас- ръководител инж. Васил Стефанов
Повече за проекта може да прочетете на : https://podkrepazauspeh.mon.bg/