ПРИЕМ 2023-2024

Свободни места след първи етап на класиране:
професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК- 8 свободни места
професия СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК- 9 свободни места

След завършен 7-ми клас, осъществяван съгласно изискванията на Глава 4 от Наредба №10/01.09.2016г.:
ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Професия: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
Специалност: Строителство и архитектура

 Професията включва широк кръг от дейности, свързани с организацията и контрола на:
– подготвителните дейности на строителната площадка;
– спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място;
– изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж;
– довършителните работи на строителния обект.
Завършилите специалността „Строителство и архитектура” организират монтажа на метални конструкции и сглобяеми стоманобетонови конструкции. Измерват и участват в оценителните работи и предават изпълнените строително-монтажни работи.
Младите специалисти, придобили трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” по специалност „Строителство и архитектура” получават отлична професионална подготовка, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в общинските администрации, в проектантски бюра, в строителни фирми в това число и като технически ръководители на длъжности, които съответстват на професията.