ПРИЕМ 2024-2025

След завършен 7-ми клас, осъществяван съгласно изискванията на Глава 4 от Наредба №10/01.09.2016г.:
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Професия: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
Специалност: Строителство и архитектура

 Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, тенекеджийски). Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници. Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на инвеститорите. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери. Строителният техник организира: заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки; участва при изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения, изграждането и контрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения. При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания.

Професия :ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Специалност: Електрически машини и апарати
Възможности за реализация:
Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Трета степен на професионална квалификация извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо
оборудване.
Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им. Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература