Обществен съвет

Протокол за избор на родители за членове на обществения съвет:
протокол ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Със заповед 163/20.12.2016г. бе определен следния състав на Обществения съвет на ПГЕС гр.Търговище:
1. Красимир Атанасов Найденов- родител на ученик от IX а клас
2. Сейфетин Шабанов Сейдахменов- родител на ученик от IXа клас
3. Неше Ахмедова Себайдинова- родител на ученик от Xа клас
4. Вели Мустафа Вели- родител на ученик от Xб клас
5.Селвинас Мустафова Шабан- родител на ученик от XIIа клас
6. Никола Драгошинов Колев-представител на работодателите
7. Марияна Стефанова- представител на финансиращия орган.

За резервни членове на Обществения съвет бяха избрани:
1. Кирил Христов Владимиров- родител на ученик от IX клас
2. Изет Хрюстемов Хюсеинов- родител на ученик от XI клас
3. Шермин Мехмедова Ахмедова- родител на ученик от XII А клас