Квалификации

Правила за квалификация на персонала

На 21.09.2022г. вътрешноинституциона калифкация на тема: „Работа с електронен дневник НЕИСПУО“- ръководител Фана Чолакова, 2 часа.

На 18-19.11.2022г.вътрешноинституциона калифкация на теми „ Защита при бедствия” -2 часа и „ Първа долекарска помощ при пострадал“- 2 часа в с.Арбанаси, отговорници Таня Георгиева и Детелина Димитрова.

На 10.03.2023г. вътрешноинституциона калифкация на тема: „Работа с ДИГИТАЛНА РАНИЦА“- ръководител Фана Чолакова и Селиме Ибрям, 2 часа.