БЮДЖЕТ

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен доклад бюджет 2019

Утвърден бюджет 2020г.
Утвърден бюджет-2020

ДОКЛАДЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2020 г.
ДОКЛАД_БЮДЖЕТ_3

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
31032020-КАСОВ ТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30,09,2020 г.


Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2021 г.

Доклад за изпълнение на бщджет 2021
ДОКЛАД_БЮДЖЕТ_31122021