Проект УСПЕХ

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за  младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
 

Професионална гимназия по електротехника и строителство – Търговище е включена в списъка на училищата в изпълнението на проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" за учебната 2013-2014г., утвърден със Заповед № РД 09-1525/28.10.2013 г.

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Сформирани са осем групи за извънкласни и извънучилищни дейности: Сексуално и репродуктивно здраве, Тенис на маса, Шахматист, Футзал, Танци и слово, Моден дизайн, Интернет клуб, Готварско студио – европейска кухня.

Още за проект "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" можете да прочетете тук.